Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

Rada Miejska

 

Proponowany porządek posiedzenia XXIII sesji Rady Miejskiej w Bychawie w dniu 24 listopada 2016 r.

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Przyjęcie protokołu z XXII sesji.

3. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

  • 1a)      zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Bychawa,
  • 1b)      wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości,
  • 1c)      wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej  w miejscowości Bychawka Druga – Kolonia, gmina Bychawa,
  • 1d)     wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej  w miejscowości Bychawka Druga – Kolonia, gmina Bychawa,
  • 1e)      uchwalenia programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017,
  • 1f)       ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
  • 1g)      zmian w uchwale budżetowej na rok 2016.

6.      Prezentacja projektu budżetu gminy na rok 2017.

7.      Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

8.      Sprawy bieżące.

9.      Zakończenie obrad sesji.

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z XXI sesji.

3. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

5. Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Bychawie.

6. Stan bezpieczeństwa na terenie gminy.

7. Funkcjonowanie Podstawowej Opieki Zdrowotnej na terenie gminy (SP ZOZ, SANUS).

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,

b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,

c) uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa,

d) ustanowienia nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej,

e) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bychawa na 2017 rok,

f) zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

g) zmian w uchwale budżetowej na rok 2016,

h) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia przez gminę Bychawa pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu.

9. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia.

10. Założenia do projektu budżetu na rok 2017.

11. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

12. Sprawy bieżące.

13. Zakończenie obrad sesji.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z XX sesji.

3. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

5. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania rodziny na lata 2016-2018,

b) zatwierdzenia Wieloletniego Planu Modernizacji i Rozwoju Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2017 – 2019 dla Gminy Bychawa,

c) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,

d) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,

e) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Bychawka Druga – Kolonia, gmina Bychawa,

f) wprowadzenia stałego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych na terenie gminy Bychawa,

g) realizacji zadania pn.: „Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe 2287L i 2300L poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gm. Bychawa i Krzczonów” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”,

h) zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

i) zmian w uchwale budżetowej na rok 2016,

j) udzielenia przez gminę Bychawa pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu,

k) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Bychawy.

7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

8. Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Miejskiej w Bychawie za I półrocze 2016 r.

9. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

10. Sprawy bieżące.

11. Zakończenie obrad sesji.