Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z XX sesji.

3. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

5. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania rodziny na lata 2016-2018,

b) zatwierdzenia Wieloletniego Planu Modernizacji i Rozwoju Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2017 – 2019 dla Gminy Bychawa,

c) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,

d) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,

e) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Bychawka Druga – Kolonia, gmina Bychawa,

f) wprowadzenia stałego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych na terenie gminy Bychawa,

g) realizacji zadania pn.: „Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe 2287L i 2300L poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gm. Bychawa i Krzczonów” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”,

h) zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

i) zmian w uchwale budżetowej na rok 2016,

j) udzielenia przez gminę Bychawa pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu,

k) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Bychawy.

7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

8. Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Miejskiej w Bychawie za I półrocze 2016 r.

9. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

10. Sprawy bieżące.

11. Zakończenie obrad sesji.