Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Stara Wieś Pierwsza – pierwsza warstwa asfaltu

Wynotowane z umowy:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg i chodników na terenie gminy Bychawa obejmująca: Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 107221L od km 0+097 do km 0+632 w miejscowości Stara Wieś Pierwsza o długości 535 mb w zakresie:

  • roboty przygotowawcze i ziemne,
  • podbudowa,
  • nawierzchnia z betonu asfaltowego.

Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień 26 kwietnia 2019 roku, zaś zakończenia na dzień 14 czerwca 2019 r.

Ustalone niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się kwotą 229 330,43 zł, słownie dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści złotych 43/100, łącznie z podatkiem VAT, obliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Umowa z wykonawcą: Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Spółką z o.o., ul. Peowiaków 7, 22-400 Zamość, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod nr 0000059284, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 922-22-95-093; REGON: 950370827