XL sesja Rady Miejskiej w Bychawie, odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2018 r.

Informuję, że XL sesja Rady Miejskiej w Bychawie, odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2018 r. o godz. 1500 (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji.
3. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
5. Informacja na temat funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie.
6. Funkcjonowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Bychawa.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
b) ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału, wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej oraz scalenia i podziału nieruchomości,
c) zmian wieloletniej prognozy finansowej,
d) zmian w uchwale budżetowej na rok 2018,
e) udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu,
f) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Bychawy.
8. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
9. Sprawy bieżące.
10. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Szacoń