XLI sesja Rady Miejskiej w Bychawie, odbędzie się w dniu 7 czerwca 2018 r.

Informuję, że XLI sesja Rady Miejskiej w Bychawie, odbędzie się w dniu 7 czerwca 2018 r. o godz. 1500 (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XL sesji.
3. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
5. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
b) obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 59, 264 i 390 położone w miejscowości Wola Gałęzowska – w obrębie – nr 30 – Wola Gałęzowska oraz nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 394 położona w miejscowości Gałęzów – Kolonia Druga – w obrębie – nr 8 Gałęzów – Kolonia Druga,
c) ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,
d) regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Bychawa,
e) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży,
f) zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu w Lublinie,
g) zmian wieloletniej prognozy finansowej,
h) zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok,
i) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Bychawy z wykonania budżetu za 2017 rok,
j) Udzielenia/nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Bychawy z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
7. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
8. Sprawy bieżące.
9. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Szacoń