XLIV sesja Rady Miejskiej w Bychawie, odbędzie się w dniu 27 września 2018 r.

Informuję, że XLIV sesja Rady Miejskiej w Bychawie, odbędzie się w dniu 27 września 2018 r. o godz. 15.00 (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji.
3. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
5. Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Bychawie.
6. Stan bezpieczeństwa na terenie gminy.
7. Funkcjonowanie Podstawowej Opieki Zdrowotnej na terenie gminy.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) określenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Bychawa,
b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
c) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
d) zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok,
e) uchwalenia Statutu Gminy Bychawa.
9. Założenia do projektu budżetu gminy na 2019 rok.
10. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
11. Sprawy bieżące.
12. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Szacoń