XXXI sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2017 r.

Informuję, że XXXI sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2017 r. (czwartek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22.

 

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XXX sesji.
3. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Bychawa,
b) regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Bychawa,
c) regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Bychawa,
d) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości,
e) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ulicy Batalionów Chłopskich w Bychawie, gmina Bychawa,
f) diet i zwrotu kosztów podróży dla radnych Rady Miejskiej w Bychawie,
g) diet i zwrotu kosztów podróży dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych,
h) zmieniającej uchwałę w sprawie wydzielenia rachunku dochodów w jednostkach oświatowych,
i) zmian wieloletniej prognozy finansowej,
j) zmian w uchwale budżetowej na rok 2017,
k) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu.
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.
7. Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Miejskiej w Bychawie za I półrocze 2017 r.
8. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
9. Sprawy bieżące.
10. Zakończenie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady
Grzegorz Szacoń