ZARZĄDZENIE NR 25/OW/2020 BURMISTRZA BYCHAWY z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Bychawie ograniczeń w wykonywaniu zadań w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

Zarządzenie Nr 25/OW/2020
Burmistrza Bychawy

z dnia 16 marca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Bychawie ograniczeń w wykonywaniu zadań w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art.  30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 poz. 506 z późn.zm.) w związku z § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 433) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego wirusem SARS-CoV-2 wprowadzam, w okresie od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania zakaz bezpośredniej obsługi interesantów.

2. Sprawy należy załatwiać drogą pocztową, mailową, za pośrednictwem e PUAP, za pośrednictwem E-usług  lub do wyznaczonej skrzynki podawczej znajdującej się w holu urzędu.

3. Odwołuje się  rozprawy administracyjne i wezwania do osobistego stawiennictwa w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Bychawie na dzień 17 marca 2020 r. i kolejne.

4. W sprawach niecierpiących zwłoki, w wypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się bezpośrednią obsługę interesanta po uprzednim telefonicznym omówieniu sprawy z pracownikiem odpowiedzialnym za załatwienie sprawy oraz uznaniu przez tego pracownika konieczności osobistego stawiennictwa  interesanta i uzgodnieniu terminu wizyty.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam wszystkim pracownikom Urzędu i zobowiązuję do zapoznania się z jego treścią.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Bychawy

Janusz Urban