Złóż wniosek o przyznanie stypendium i zasiłku szkolnego

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019 można składać w Urzędzie Miejskim w Bychawie w pokoju nr 28, w dniach 1–15 września 2018 roku. Słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych wniosek o przyznanie stypendium szkolnego mogą złożyć do dnia 15 października 2018 roku.

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2018/2019 Burmistrz Bychawy zaprasza do składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z bardzo niskich dochodów na osobę w rodzinie nie przekraczającej miesięcznie kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej tj. 514,00 zł u którego w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

Od 1 października 2018 roku ulegnie zmianie wysokość kryterium dochodowego na osobę z kwoty 514,00 zł. na 528,00 zł., a także wzrośnie wysokość dochodu z 1 hektara przeliczeniowego z 288,00 zł do 308,00 zł.

Stypendium może zostać przyznane na okres roku szkolnego w wysokości od 100,00 zł do 120,00 zł miesięcznie, a jego suma będzie uzależniona od sytuacji rodzinnej ucznia i wielkości środków otrzymanych na ten cel w budżecie Gminy Bychawa.

W ramach przyznanego stypendium szkolnego uczeń może otrzymać m.in. całkowity lub częściowy zwrot kosztów zakupu podręczników, artykułów szkolnych, stroju sportowego, stroju apelowego lub stroju wymaganego w danej szkole, zestawu komputerowego oraz abonamentu internetowego. Stypendium może być udzielone także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów zajęć edukacyjnych, wyjazdów szkolnych do kina, teatru i wycieczek szkolnych. Uczniom szkół ponadgimnazjalnych, pobierających naukę poza miejscem zamieszkania, w ramach stypendium przysługuje również zwrot kosztów dojazdu oraz zakwaterowania w bursie, internacie lub domu studenta. Dla uczniów, których rodzice zadeklarują brak środków własnych na zakup potrzebnych artykułów szkolnych, gmina zakupi artykuły zadeklarowane przez wnioskodawcę.

W ramach pomocy materialnej istnieje również możliwość otrzymania zasiłku szkolnego – dla ucznia znajdującego się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (np. klęska żywiołowa, śmierć lub choroba jednego z rodziców). Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie powyższej formy wsparcia. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Wszelkich niezbędnych informacji dotyczących otrzymania stypendium i zasiłku szkolnego udziela Agnieszka Chemperek – inspektor w Wydziale Oświaty, Spraw Społecznych i Organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Bychawie pod nr tel. 81 5660 087 wew. 53.