Aktualizacja 2: Budowa drogi gminnej Gałęzów – Leśniczówka

image_pdfimage_print

Aktualizacja 2

Budowa drogi gminnej Gałęzów – Leśniczówka


W dniu 30.03.2010 roku  nastąpiło przekazanie placu budowy Przedsiębiorstwu Robót Drogowych Sp. z o.o.(zdjęcia z przekazania poniżej). W tym dniu zostały także wypłacone prawie wszystkie odszkodowania za grunty zajęte pod budowę drogi Gałęzów – Leśniczówka.

Został także ustalony ostateczny całkowity koszt projektu i wynosi 2.142.577,76 zł. Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na projekt  „Budowa drogi gminnej Gałęzów – Leśniczówka”  wynosi: 1.071.288,88 zł.

Na skrzyżowaniu drogi gminnej z drogą wojewódzką w miejscowości Gałęzów ustawiono tablicę informacyjną, zgodną z wytycznymi dla Beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013:


 

Obecny stan budowy drogi:

 

Regionalny Program Województwa Lubelskiego (RPO WL) na lata 2007-2013 jest jednym z 16 programów regionalnych, których zadaniem jest realizacja Strategii Rozwoju Kraju oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (Narodowej Strategii Spójności). RPO WL stanowi odzwierciedlenie polityki rozwoju prowadzonej przez Samorząd Województwa Lubelskiego, której podstawę tworzy Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego do roku 2020 (SRWL). Ostateczną wersję Regionalnego RPO WL Komisja Europejska zatwierdziła 2 października 2007 r.

Na realizację RPO WL na lata 2007-2013 przeznaczono łączną kwotę 1 724 782 390 euro, z czego 1 155 854 549 euro pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Wielkość środków prywatnych zaangażowanych we współfinansowanie Programu została wstępnie oszacowana na poziomie 276 940 606 euro, natomiast wielkość krajowego wkładu publicznego dla RPO WL wyniesie 291 987 235  euro.

Celem głównym RPO WL jest podniesienie konkurencyjności Lubelszczyzny prowadzące do szybszego wzrostu gospodarczego oraz zwiększenia zatrudnienia z uwzględnieniem walorów naturalnych i kulturowych regionu.

Cel główny realizowany jest poprzez osiąganie następujących celów szczegółowych:
1. Zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez wsparcie rozwoju sektorów nowoczesnej gospodarki oraz przez stymulowanie innowacyjności,
2. Poprawę warunków inwestowania w województwie z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju,
3. Zwiększenie atrakcyjności Lubelszczyzny jako miejsca do zamieszkania, pracy i wypoczynku.

W ramach RPO WL, Beneficjenci mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach dziewięciu priorytetów:
I. Przedsiębiorczość i innowacje
II. Infrastruktura ekonomiczna
III. Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne
IV. Społeczeństwo informacyjne
V. Transport
VI. Środowisko i czysta energia
VII. Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna
VIII. Infrastruktura społeczna
IX. Pomoc techniczna

Oś Priorytetowa V: Transport
Celem priorytetu Transport (V) jest poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Lubelszczyzny.
Realizacja priorytetu przyczyni się do rozwiązania jednego z największych problemów województwa lubelskiego, jakim jest słaba dostępność komunikacyjna regionu. Poprawa jakości i efektywności funkcjonowania komunikacji miejskiej i regionalnego transportu kolejowego zachęci mieszkańców do korzystania ze środków transportu publicznego, co znacząco wpłynie na odciążenie układów komunikacyjnych miast, zwiększy bezpieczeństwo ruchu drogowego i będzie miało pozytywny wpływ na środowisko naturalne. W związku z prognozowanym wzrostem zapotrzebowania na usługi transportu lotniczego, konieczna jest modernizacja i rozbudowa portu lotniczego w oparciu o istniejącą infrastrukturę lotniskową. Umożliwi ona szybkie i sprawne kontakty regionu z innymi obszarami i ośrodkami na terenie Polski i Europy. Inwestycje w infrastrukturę lotniskową zwiększą atrakcyjność inwestycyjną regionu jak i mobilność mieszkańców. Podniosą one także geostrategiczną pozycję Metropolii Lublin w obszarze Polski Wschodniej w zakresie tranzytu ze środkowej części do krajów bałtyckich oraz Europy Wschodniej.