Bezpłatne szkolenia dla osób w wieku 15-29 lat

Oferta w ramach realizowanego projektu, dla mieszkańców woj. lubelskiego, bezpłatne szkolenia:

 

Zapraszamy
• osoby bierne zawodowo nieuczestniczące w kształceniu lub szkoleniu;
• osoby bezrobotne w tym długotrwałe bezrobotne niezarejestrowane w Urzędzie Pracy;
• osoby niepełnosprawne;
• osoby nieuczestniczące w kształceniu;
• osoby o niskich kwalifikacjach;
• kobiety.

 

Bezpłatne usługi
• identyfikacja potrzeb, w tym poradnictwo zawodowe;
• szkolenia/kursy zawodowe do wyboru;
• magazynier;
• spawacz MAG;
• pracownik obsługi biurowej;
• szkolenie zawodowe wybrane na podstawie IPD z katalogu dostępnych szkoleń;
• indywidualne pośrednictwo pracy

 

Zapewniamy
• zwrot kosztów dojazdu na identyfikację, poradnictwo zawodowe, szkolenia oraz pośrednictwo pracy;
• opłacone niezbędne badania, egzaminy, ubezpieczenie NNW;
• szkolenia zawodowe;
• stypendium szkoleniowe;
• catering podczas szkoleń zawodowych;
• materiały szkoleniowe;
• płatne staże zawodowe;
• badania lekarskie;
• profesjonalną i doświadczoną kadrę prowadzącą szkolenia / doradztwo zawodowe / pośrednictwo pracy;
• certyfikaty/ zaświadczenia potwierdzające nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kwalifikacji lub kompetencji.

 

 

Lider projektu:

plagiewska@tag-consulting.pl
(+48) 534 682 231

 

Partner projektu

Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich
ul. Nałęczowska 30, 20-701 Lublin
tel: (81) 444 99 40, (81) 444 99 42
e-mail: efs_ma@irzl.pl, www.irzl.pl

 

Biuro Projektu „Młodzi aktywni”
(siedziba Instytutu Rozwoju Zasobów Ludzkich)
20-701 Lublin, ul. Nałęczowska 30, pokój 204, II p.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt „Młodzi aktywni” realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.