BLKS Granit Bychawa otrzyma ponad 15 tysięcy złotych jako dotację na realizację zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 20 czerwca 2022 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod tytułem „Zorganizowanie obozów profilaktycznych, na których będą prowadzone zajęcia profilaktyczne pod nadzorem terapeutycznym z elementami zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży” informujemy, że wpłynęła 1 oferta złożona przez Bychawski Ludowy Klub Sportowy Granit z siedzibą w Bychawie, ul. Sportowa 8.

W dniu 13 lipca 2022 r. Komisja Konkursowa dokonała oceny złożonej oferty.

Wyżej wymieniony klub sportowy otrzymał rekomendację do zawarcia umowy na to zadanie publiczne.

Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 15 500,00 zł.

Załączniki: