Budowa drogi gminnej Gałęzów – Leśniczówka aktualizacja 2

alt

Aktualizacja 2

Budowa drogi gminnej Gałęzów – Leśniczówka
      Dnia 22 lipca 2010 r. miał miejsce odbiór I etapu prac największej gminnej inwestycji, współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, jaką jest projekt pt. „Budowa drogi gminnej Gałęzów – Leśniczówka”. Mimo intensywnych opadów deszczu i związanych z tym utrudnień realizacja projektu jest niezagrożona. I etap zadania obejmował między innymi:
* Przebudowę linii napowietrznej – przyłącze napowietrzne (roboty demontażowe i montaż);
* Roboty budowlane, w tym:
 – roboty przygotowawcze,
 – roboty ziemne,
 – zabezpieczenie linii teletechnicznych,
 – zabezpieczenie sieci wodociągowych,
 – odwodnienie korpusu drogowego,
 – wykonanie przepustów pod zjazdami,
 – wykonanie podbudowy (warstwa odsączająca, podbudowa betonowa).
Wartość wykonanych robót wynosi 825.217,84 zł.

    Obecnie realizowany jest II, a zarazem ostatni etap prac. Wykonywana jest:
* podbudowa: skropienie, podbudowa górna z kruszywa, podbudowa bitumiczna,
* nawierzchnia bitumiczna,
* roboty wykończeniowe,
* montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
Koszt wykonanych prac wyniesie 1.032.549,92 zł.
    Zakończenie całości zadania zaplanowana jest na miesiąc wrzesień bieżącego roku.

alt

alt

alt

alt