Budowa drogi gminnej Gałęzów – Leśniczówka

image_pdfimage_print

Działanie 5.2 – Lokalny układ transportowy

Okres realizacji projektu: marzec – wrzesień 2010r.
Całkowity koszt projektu: 3.264.086,88 zł1
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego: 1.632.043,44 zł
Środki budżetu Gminy Bychawa: 1.632.043,44 zł
Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta w dniu 28.12.2009r

Cel projektu:

Celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej obszarów o zabudowie mieszkaniowej zagrodowej i mieszkalnej poprzez doprowadzenie istniejącej drogi do parametrów technicznych przewidzianych obecnie obowiązującymi przepisami. Realizacja inwestycji przyczyni się także do poprawy bezpieczeństwa i funkcjonalności, a w szczególności ładu przestrzennego w zakresie urbanistyki i architektury, walorów architektonicznych i krajobrazowych, wymagań ochrony środowiska, wymagań ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeb osób niepełnosprawnych.

Image ImageImage

Zakres rzeczowy projektu:

Projekt obejmuje budowę drogi o długości 1,20903 km (szerokość jezdni – 5,0 m, szerokość utwardzonych poboczy – 2 x 1,25 m ). Zostaną wykonane remonty przepustów, podbudowa i warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni. W wyniku realizacji projektu zostaną zmodernizowane 2 skrzyżowania, łącznie z wykonaniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu – oznakowaniem pionowym.

Efekty projektu:

Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące rezultaty:
* Nośność wybudowanej drogi wzrośnie z 60 kN/oś do 100 kN/oś;
* Skrócenie czasu przejazdu wybudowanymi/zmodernizowanymi odcinkami dróg o 5 minut 26 sekund;
* Poprawa jakości wewnątrzregionalnych połączeń komunikacyjnych, w wyniku czego nastąpi zwiększenie atrakcyjności obszaru objętego projektem;
* Poprawa dostępu do drogi powiatowej Nr 2288L i drogi wojewódzkiej Nr 834;
* Poprawa warunków dojazdu do zabudowań, zlokalizowanych na obszarze objętym projektem;
* Redukcja emisji zanieczyszczeń oraz poziomu hałasu (teren zabudowany);
* Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zapewnienie lepszych warunków dojazdu pojazdów służby zdrowia, straży pożarnej oraz policji;
* Wzrost poziomu bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz pieszych (budowa poboczy utwardzonych);
* Poprawa komfortu jazdy;
* Mniejsze koszty użytkowania samochodów i maszyn rolniczych (oszczędności w zużyciu paliwa i eksploatacji pojazdów).

Image


1 Wszystkie prezentowane kwoty nie są ostateczne, ponieważ nie rozstrzygnięte zostało postępowanie przetargowe i nie wyłoniono wykonawcy robót budowlanych.