Burmistrz Bychawy i Fundacja Polskiej Akademii Nauk zapraszają osoby pozostające bez zatrudnienia, zamierzające założyć działalność gospodarczą do udziału w projekcie

Zapraszamy do udziału w projekcie realizowanym ze środków RPO WL 2014-2020 w ramach działania: 9.3 Rozwój przedsiębiorczości. Grupę docelową stanowią osoby po 30 roku życia, pozostające bez zatrudnienia (zarejestrowane w Urzędzie Pracy lub nie zarejestrowane) z terenu woj. lubelskiego, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą. Uczestnicy Projektu mają przez rok utrzymać działalność gospodarczą. Na start dostają 23 tys. złotych dotacji (z 2% wkładem własnym). Ponadto przez rok dostają wsparcie pomostowe w wysokości 1 500,00 zł miesięcznie. W sumie otrzymują więc 41 tysięcy złotych.

 

 

W ramach jednorazowej dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej Uczestnicy Projektu będą ją mogli przeznaczyć na wydatki inwestycyjne, konieczne do uruchomienia firmy np. zakup sprzętu i wyposażenia, prace remontowe i budowlane.

W ramach finansowego wsparcia pomostowego Uczestnicy Projektu będą mogli opłacić koszty związane z prowadzeniem firmy np. składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czynsz za lokal. Preferowane są osoby, które dzięki uzyskanej dotacji utworzą dodatkowe miejsce pracy w okresie
12 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej. Preferowane są też osoby odchodzące
z rolnictwa, tj. osoby, które zdecydują się na przejście z KRUS do ZUS.

Do projektu mogą przystąpić osoby po 30 roku życia, pozostające bez zatrudnienia, należące co najmniej do jednej z następujących grup:

a) osoby w wieku powyżej 50 roku życia,

b) kobiety,

c) osoby z niepełnosprawnościami,

d) osoby długotrwale bezrobotne,

e) osoby o niskich kwalifikacjach.

Ponadto wśród uczestników projektu mogą być osoby odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej*, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, co oznacza, iż należą co najmniej do jednej z ww. grup (od a do e). Warunkiem koniecznym jest przejście reorientowanych osób z systemu ubezpieczeń społecznych rolników (KRUS) do ogólnego systemu zabezpieczeń (ZUS).

 

Wsparcie oferowane w projekcie ma charakter kompleksowy i obejmuje:

– indywidualne i grupowe Poradnictwo Zawodowe,

– szkolenia oraz doradztwo (indywidualne i grupowe) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,

– dotacje bezzwrotne na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej,

– wsparcie pomostowe.

Więcej informacji: Fundacja Polskiej Akademii Nauk Biuro projektu: ul. Turystyczna 44,
20-207 Lublin Tel./Fax: 81 524 44 71, 745 06 00, www.fundacjapan.pl

*Pod pojęciem osoby odchodzącej z rolnictwa rozumiemy rolnika zarejestrowanego w PUP/MUP jako osoba bezrobotna, prowadzącego indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych oraz ubezpieczonego w KRUS, dla którego został ustalony I (tzw. bezrobotni aktywni) lub II (tzw. wymagający wsparcia) profil pomocy.