Burmistrz Bychawy informuje o obowiązku wpisu do rejestru działalności przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych

 

Zgodnie z art.1 pkt 17 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bychawa tworzy i prowadzi Burmistrz Bychawy od dnia 1 stycznia 2012 r.

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bychawa jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Burmistrz Bychawy na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

 – firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
– numer identyfikacji podatkowej (NIP),

– numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
– określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.


Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

1) dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł. Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy z dniem wejścia w życie ustawy (dnia 1 stycznia 2012 r.) posiadają zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych (art. 14 ust. 2 z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Z 2011 r. Nr152, poz.897),

2) oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:

 ,, Oświadczam, że:

 1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;

 2. znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn.zm.)’’.

  Powyższe oświadczenie powinno zawierać także:

1.firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

 2.oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

3.podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

 

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze, który Burmistrz Bychawy tworzy z dniem 1 stycznia 2012 r . Wzór wniosku i oświadczenia dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Bychawie w Punkcie Obsługi Interesanta oraz na stronie www.bychawa.pl

Uwaga: Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie omawianej tu ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy, czyli do dnia 31 grudnia 2012 r. (art. 14 ust. 1 z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897).