Burmistrz Bychawy informuje, że Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Bychawie, złożyła ofertę o dofinansowanie zadania „Zorganizowanie wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży „Wakacje z Bogiem w roku 2022”

„Wakacje z Bogiem w roku 2022” mają być zrealizowane w okresie od 4.07.2022 r. do 31.07.2022 r.

Zgodnie z art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z poźn. zm.) Burmistrz Bychawy zamierza zlecić wyżej wymienionej organizacji realizację powyższego zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Oferta spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy. Burmistrz Bychawy stwierdził celowość realizacji zadania publicznego.

Wobec powyższego, w myśl art. 19 a ust. 3 Burmistrz Bychawy informuje, że do dnia 21 czerwca 2022 r. do godz. 15.15 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Bychawie, ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa (Punkt Obsługi Interesanta), drogą elektroniczną na adres: um@bychawa.pl

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag zostanie zawarta umowa z Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Jana Chrzciciela w Bychawie o wsparcie realizacji zadania publicznego.

źródło: https://umbychawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=355&p1=szczegoly&p2=1766205