Burmistrz Bychawy zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bychawa

image_pdfimage_print

oraz Prognozy oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bychawa.

W dniach 08.03.2016-29.03.2016 roku odbywają się konsultacje społeczne z zakresu projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Bychawa wraz zPrognozą oddziaływania na środowisko – dokumentów, który systematyzują działania w zakresie redukcji emisji CO2, podnoszenie efektywności energetycznej i wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Gminie Bychawa.

Uwagi i opinie można składać w formie ustnej do protokołu, pisemnej lub drogą elektroniczną na formularzu zgłaszania uwag. Wypełnione formularze należy złożyć osobiście, wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu Miejskiego z dopiskiem „Konsultacje społeczne – PGN” lub wysłać na adres e-mail: projekty@bychawa.pl (z dopiskiem w temacie wiadomości: „Konsultacje społeczne – PGN”).

Uwagi i opinie należy przedstawić w terminie od 08.03.2016-29.03.2016 roku

Nie przedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa jej wyrażania.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i opinii jest Burmistrz Bychawy.


 

Załączniki:


Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., 1235.) oraz Uchwały Nr 52/306/10 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 02 września 2010 r. w/s określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Bychawa