Burmistrz Bychawy zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania osób do prac w komisjach konkursowych w otwartych konkursach ofert na 2022 rok

image_pdfimage_print

Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert w roku 2022

Znak OSSO.526.39.2022. Data utworzenia 2021-12-30. Obowiązujący 2021-12-30 – 2022-01-14

Opis

Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz .U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz pkt 2 Rozdział 11 Programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi na rok 2022, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIV/256/2021 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2021 r. poz. 5577), Burmistrz Bychawy ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022.

Celem naboru jest utworzenie listy kandydatów na członków komisji konkursowych wskazanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wymagania ogólne dla członków komisji konkursowej:

1. członkami komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Bychawa w 2022 r. mogą być osoby, które są członkami lub osobami wskazanymi (nie będące ich członkami) przez organizacje lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie spełniając następujące kryteria:

a) są obywatelami RP, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają w pełni z praw publicznych,

b) nie reprezentują organizacji pozarządowej lub podmiotów biorących udział w danym otwartym konkursie ofert,

c) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności,

d) akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowych na zasadach nieodpłatności,

e) wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

2. Wypełniony formularz zgłoszeniowy na członka komisji, który stanowi załącznik do ogłoszenia należy złożyć do Urzędu Miejskiego w Bychawie, ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa do dnia 14 stycznia 2021 r. do godz. 15.15.

3. Burmistrz Bychawy po dokonaniu weryfikacji zgłoszeń i oświadczeń przygotowuje listę kandydatów do komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert.

4. Uwzględniając rodzaj zadania ogłoszonego w konkursie, Burmistrz Bychawy powołuje z listy przedstawiciela organizacji pozarządowej do składu komisji konkursowej.

/-/ Burmistrz Bychawy

Janusz Urban

Plik źródłowy

Załączniki

Formularz zgłoszeniowy

źródło: https://umbychawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=355&p1=szczegoly&p2=1708459