Burmistrza Bychawy informuje o przystąpieniu do opracowywania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Bychawa na lata 2022 – 2030″

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), w związku z  Uchwałą Nr XXXV/261/2021 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie przystąpienia do opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Bychawa na lata 2022 – 2030″ oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania strategii, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 z późn. zm.), zawiadamiam o:

przystąpieniu do opracowywania projektu Strategii Rozwoju Gminy Bychawa na lata 2022 – 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania strategii, w tym trybu konsultacji

Informacje i dokumenty związane z procesem opracowywania „Strategii Rozwoju Gminy Bychawa na lata 2022-2030″ prezentowane będą na stronie Gminy Bychawa pod adresem: www.bychawa.pl oraz w mediach społecznościowych.

https://umbychawa.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/0261.pdf – uchwała

https://umbychawa.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/261_zal_1.pdf – szczegółowy tryb opracowania projektu,

https://umbychawa.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/261_zal_2.pdf – harmonogram opracowania projektu

Burmistrz Bychawy

Janusz Urban