Burmistrza Bychawy informuje o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BYCHAWY o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Burmistrz Bychawy informuje, że w dniu 5 maja 2022 r. Bychawskie Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej, ul. M. J. Piłsudskiego 34, 23-100 Bychawa złożyło ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami pod tytułem „Rejs łodzią z La Chapelle sur Erdre do Bychawy po obchodach 20 lecia współpracy”. Termin realizacji zadania odbędzie się od 17.05.2022 r. do 14.08.2022 r.

Zgodnie z art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) Burmistrz Bychawy zamierza zlecić wyżej wymienionej organizacji realizację powyższego zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Oferta złożona przez Bychawskie Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej, spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy. Burmistrz Bychawy stwierdził celowość realizacji zadania publicznego.

Wobec powyższego, w myśl art. 19 a ust. 3 Burmistrz Bychawy informuje, że do dnia 12 maja 2022 r. do godz. 15.15 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Bychawie, ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa (Punkt Obsługi Interesanta), drogą elektroniczną na adres: um@bychawa.pl

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, zostanie zawarta umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego z Bychawskim Stowarzyszeniem Współpracy Międzynarodowej.

Burmistrz Bychawy

Janusz Urban

Załącznik:

Oferta złożona przez stowarzyszenie na realizacje zadania pod tytułem „Rejs łodzią z La Chapelle sur Erdre do Bychawy po obchodach 20 lecia współpracy”

Źródło: https://umbychawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=355&p1=szczegoly&p2=1750098