Bychawska Złota Jesień ze Złotą Iwoną – rajd rowerowy z udziałem złotej medalistki z Rio – Iwony Podkościelnej

BYCHAWA 16 października 2016 start o godz. 11.15, parking koło przedszkola

 

godz. 11.00 – Otwarcie Rajdu: złota medalistka Iwona Podkościelna i burmistrz Bychawy Janusz Urban,

godz. 11.15 – Start: Bychawa >> Zaraszów >> Spławy >> Stara Wieś Pierwsza >> Stara Wieś Druga >> Majdan Starowiejski >> Józwów >> Wola Gałęzowska >> Gałęzów >> Bychawa

godz. 12.00– Przystanek Zaraszów Kasztany (więcej na portal.zaraszow.pl)

godz. 13.30– Fajrant na granicy trzech gmin

godz. 15.00– Zakończenie rajdu i bychawski poczęstunek rowerowy, czyli pierogi.

 

 2016-09-30 rajd Złota Bychawa ze Złotą Iwoną e 600

 

REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO

„Bychawska Złota Jesień ze Złotą Iwoną”

 

Bychawa, 16 października 2016 r.

Rajd ma charakter zorganizowanego przejazdu kolumny rowerzystów (art. 32 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym). Uczestnictwo rowerzystów w przejeździe odbywa się na zasadach ogólnych, określonych w przepisach prawa ruchu drogowego.

I. Celem Rajdu jest:

a)      propagowanie roweru jako środka lokomocji,

b)      propagowanie zdrowego trybu życia,

c)      promocja Gminy Bychawa.

II. Organizator Rajdu:

Urząd Miejski w Bychawie, ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa.

III. Termin Rajdu:

16.10.2016 r.

IV. Organizacja Rajdu:

godz. 11.00 – Otwarcie Rajdu: złota medalistka Iwona Podkościelna i burmistrz Bychawy Janusz Urban,

godz. 11.15 – Start: Bychawa >> Zaraszów >> Spławy >> Stara Wieś Pierwsza >> Stara Wieś Druga >> Majdan Starowiejski >> Józwów >> Wola Gałęzowska >> Gałęzów >> Bychawa

godz. 12.00– Przystanek Zaraszów Kasztany (więcej na portal.zaraszow.pl)

godz. 13.30– Fajrant na granicy trzech gmin

godz. 15.00– Zakończenie rajdu i bychawski poczęstunek rowerowy, czyli pierogi.

V. Warunki uczestnictwa:

1. Każdy Uczestnik przed startem w Rajdzie rowerowym ma obowiązek zapoznać się z regulaminem. Regulamin imprezy jest dostępny na stronie internetowej Organizatora lub w jego siedzibie pod adresem Bychawa, ul. Partyzantów 1.

2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub prawnego opiekuna.

3. Organizator zapewnia w dniu Rajdu ubezpieczenie grupowe od następstw nieszczęśliwych wypadków.

4. Uczestnicy Rajdu ponoszą odpowiedzialność prawną i materialną za poniesione lub spowodowane szkody.

5. Stan techniczny i wyposażenie rowerów Uczestników Rajdu winno być zgodne z przepisami, wskazane jest posiadanie kasków ochronnych.

6. Uczestników obowiązują przepisy o ruchu drogowym, o ochronie przyrody i przepisy przeciwpożarowe na terenach leśnych i innych.

7. Odległości między rowerami powinny być takie, aby możliwe było bezpieczne hamowanie: 2–3 metry, ale nie więcej niż 5.

8. Każdą grupę prowadzi wyznaczony przez Organizatora kierownik grupy, on dyktuje tempo jazdy, wybiera drogę i nie można go wyprzedzać.

9. Udział w Rajdzie jest bezpłatny.

VI. Zasady zachowania Uczestników Rajdu:

Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, Uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego Uczestnicy Rajdu zobowiązani są do:

1. Przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa Rajdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem.

2. Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione.

3. Posiadania sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Poruszania się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość miedzy rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30 m.

5. Liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 15.

6. Podczas jazdy w kolumnie należy zachować min. 200 m odległości pomiędzy poszczególnymi grupami kolumny.

7. Każdy Uczestnik Rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym do prędkości innych Uczestników.

8. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.

9. Przed wyruszeniem kierownik Rajdu omawia trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia.

10. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.

VII. Podczas wydarzenia bezwzględnie zabronione jest:

1. Przystąpienie do Rajdu osób będących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

2. Spożywanie alkoholu i innych środków odurzających na trasie Rajdu oraz postojach.

3. Zbaczanie z trasy Rajdu bez zgody Organizatora.

VIII. Zwolnienie Organizatora z odpowiedzialności:

1. Organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie Rajdu, zarówno wobec Uczestników jak i osób trzecich.

2. Udział w Rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy Uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez Uczestników.

4. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy Uczestników.

IX. Postanowienia końcowe:

1. Wszyscy Uczestnicy, startując w Rajdzie, wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu Rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych Organizatora.

2. Udział w Rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.

3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia Uczestnika od jego przestrzegania.