Bychawski Ludowy Klub Sportowy Granit otrzyma z budżetu Gminy Bychawa 13 500 zł na zorganizowanie obozów profilaktycznych

image_pdfimage_print

OSSO.524.3.2021, Bychawa, dnia 24.06.2021 r.

OGŁOSZENIE wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Działając na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) ogłaszam, że w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym ogłoszonym w dniu 21.05 2021 r. został wybrany niżej wymieniony oferent:

1. Bychawski Ludowy Klub Sportowy Granit z siedzibą w Bychawie do realizacji zadania pod tytułem „Zorganizowanie obozów profilaktycznych, na których będą prowadzone zajęcia profilaktyczne pod nadzorem terapeutycznym z elementami zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 13 500,00 zł (słownie złotych: trzynaście tysięcy pięćset).

/-/ Burmistrz Bychawy

Janusz Urban

źródło: https://umbychawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=87&akcja=szczegoly&p2=1651086