Bychawskie Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej złożyło ofertę na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

OSSO. 526. 10. 2017, Bychawa, dnia 26 czerwca 2017 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BYCHAWY

o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Burmistrz Bychawy informuje, że w dniu 21 czerwca 2017 r. Bychawskie Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 34, 23-100 Bychawa złożyła ofertę o sfinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. Organizacja obchodów 25 – lecia współpracy i rozwijania kontaktów pomiędzy Bychawą a miastem partnerskim La Chapelle sur Erdre w okresie od 12.07.2017 r. – 21.07.2017 r.

Zgodnie z art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) Burmistrz Bychawy zamierza zlecić wyżej wymienionej organizacji realizację powyższego zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Oferta złożona przez Bychawskie Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 34, 23-100 Bychawa, spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy.

Burmistrz Bychawy stwierdził celowość realizacji zadania publicznego.

Wobec powyższego, w myśl art. 19 a ust. 3 Burmistrz Bychawy informuje, że do dnia 4 lipca 2017 r. do godz. 15.15 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Bychawie, ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa (Punkt Obsługi Interesanta) .

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Burmistrz Bychawy zawrze z Bychawskim Stowarzyszeniem Współpracy Międzynarodowej umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego.

Burmistrz Bychawy, Janusz Urban

 

źódło: http://umbychawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=87&p1=szczegoly&p2=1176270