Bychawy informuje, że rozstrzygnięty został konkurs ofert na realizacje zadań Gminy Bychawa o charakterze pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania i uzależnieniom społecznym.

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy Bychawa o charakterze pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Burmistrz Bychawy informuje, że rozstrzygnięty został konkurs ofert na realizacje zadań Gminy Bychawa o charakterze pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania i uzależnieniom społecznym. Burmistrz Bychawy po zapoznaniu się z protokołem Komisji konkursowej przyznał dotację w wysokości 7 000,00 zł (słownie złotych: siedem tysięcy) Bychawskiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu „GRANIT” na realizacje zadania pod tytułem „Zorganizowanie obozów profilaktycznych, na których będą prowadzone zajęcia profilaktyczne pod nadzorem terapeutycznym z elementami zajęć sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży”
Bychawa, dnia 06.07.2017 r.
/-/ wz Burmmistrza Magdalena Kostruba Zastępca Burmistrza