Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – maj 2015

2 czerwca 2015 r. (wtorek) godz. 12.00 posiedzenie Komisji do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej 

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Funkcjonowanie Bychawskiego Centrum Kultury.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów zgłoszonych na ławników.

Czytaj więcej...

„Głos Ziemi Bychawskiej” zdobył wyróżnienie w kategorii najlepsza gazeta samorządowa w konkursie „Kryształy Public Relations”

Cieszymy się, że jury konkursu „Kryształy PR-u”, w skład którego weszli przedstawiciele krakowskiego środowiska naukowego, doceniło nasz gminny projekt, jakim jest wydawana od 19 lat gazeta samorządowa „Głos Ziemi Bychawskiej”. Główną nagrodę w tej kategorii zdobył wydawca dużo bardziej potężny
Czytaj więcej...

Wybory – ważna informacja dla osób zmieniających obwody głosowania

INFORMACJA !

Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w domach studenckich w pierwszym głosowaniu będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania

Czytaj więcej...

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa

Bychawa, dnia 20 maj 2015 r.

 OBWIESZCZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm. ), art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną do ww. projektu zmiany studium w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniach od 01 czerwca 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bychawie, ul. Piłsudskiego 22 (sala konferencyjna) w godzinach od 10.00 do 14.00 oraz o opublikowaniu ww. projektu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bychawie.

Wykładany do publicznego wglądu projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko obejmuje obszar w granicach administracyjnych miasta.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium i w prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 czerwca 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bychawie, ul. Piłsudskiego 22 (sala konferencyjna) w godz. od 10.00 do 11.00.2015-05-25 plan zagospodarowania przestrzennego

 Załączniki:

Czytaj więcej...

Uwaga przedsiębiorcy! W dniu 31 maja (niedziela) upływa termin płatności 2. raty należności za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Burmistrz Bychawy przypomina, że w dniu 31.05.2015 r. (niedziela) upływa termin płatności II raty należności za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Zgodnie z art. 11 ust. 7 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012
Czytaj więcej...