Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie

Burmistrz Bychawy informuje, że 18 października 2013 roku Bychawskie Towarzystwo Regionalne z siedzibą w Bychawie przy Marsz. J. Piłsudskiego 34, 23-100 Bychawa złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury pt. Wydanie książki pt. Ostatni pan na Bychawie. Antoni Budny 1861-1943 w okresie od 4.11.2013 do 31.12.2013 r.
Czytaj więcej...

Ogłoszenie naboru do projektu – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Bychawa

Urząd Miejski w Bychawie ogłasza nabór do projektu

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Bychawa”

 

Numer projektu POIG.08.03.00-06-053/13 umowa o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-06-053/13-00 w ramach Działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, Osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

/Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą w budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie ul. Partyzantów 1 w Puncie Obsługi Interesanta w terminie od 17.10.2013 r. – 06.11.2013 r. od poniedziałku do piątku od 7:15 do 14:00./ 

 

CEL DZIAŁANIA

1. Celem Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

2. Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu oraz wyposażenie gospodarstw domowych objętych projektem w sprzęt niezbędny do korzystania z Internetu z terenu gminy Bychawa(50 gospodarstw) zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności

3. Projekt obejmuje następujące typy działań:

a) Zapewnienie 50-ciu Beneficjentom Końcowym sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

b) Zapewnienie pomocy technicznej przy instalowaniu sprzętu w lokalu użytkowanym przez dane gospodarstwo domowe.

c) Zapewnienie pomocy technicznej w zakresie eksploatacji sprzętu w trakcie realizacji Projektu.

d) Zapewnienie dostępu do Internetu w trakcie trwania Projektu oraz 5 lat po jego zakończeniu dla 50 Beneficjentów Końcowych.

e) Szkolenie dla 50 Beneficjentów Końcowych z zakresu obsługi komputera i Internetu.

f) Wyposażenie 9 jednostek podległych Gminie Bychawa w sprzęt komputerowy .

Czytaj więcej...

informacja o projekcie

Urząd Miejski w Bychawie realizuje projekt

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Bychawa”

Numer projektu POIG.08.03.00-06-053/13  umowa o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-06-053/13-00 w ramach Działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, Osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, 2007-2013 „Dotacje

Czytaj więcej...

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż węgla i koksu – zapraszamy do udziału

Bychawa, 2013-1017

Ogłoszenie

Burmistrz Bychawy z siedzibą 23-100 Bychawa, ul. Partyzantów 1 ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż węgla i koksu.

  1. W przetargu mogą uczestniczyć osoby prawne lub osoby fizyczne będące przedsiębiorcami.
  2. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż węgla w
Czytaj więcej...

Parking w targowy wtorek

Od października przyjeżdżający do Bychawy na targ mogą skorzystać z parkingu przy drodze dojazdowej na stadion (ul. Sportowa). Stoiska handlowe do tej pory mieszczące się na tym terenie zostały przeniesione na główny plac targowy przy stadionie (nie dotyczy to stoisk

Czytaj więcej...