Materiały do nowego wydania GZB

Planowane wydanie gazety 12 lipiec.
W związku z wyłączeniem (z powodu powtarzających się problemów technicznych) starego adresu  pocztowego gzbg@wp.pl, prosimy o przesyłanie artykułów do Głosu Ziemi Bychawskiej na skrzynkę: gazeta@bychawa.pl
Nowe oraz zaległe artykuły, które się nie ukazały

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 2 j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (tekst jedn.:Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz § 9 ust.2 i ust. 3 Regulaminu komisji konkursowych stanowiącego załącznik do uchwały nr III/21/10 Rady

Czytaj więcej...

Mobilny Punkt Informacyjny w Bychawie

30 czerwca (czwartek) zapraszamy do Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Partyzantów 1 w godz. 9.00-14.00. pokój przy Sali Konferencyjnej (wejście od ul Piłsudskiego)
Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, działająca na terenie województwa lubelskiego, od czerwca br. realizuje przedsięwzięcie, którego

Czytaj więcej...

Nowe zasady zgłaszania kandydatów na ławników

Z dniem 14 czerwca 2011r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693).
Wzór karty zgłoszenia udostępnia się nieodpłatnie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Partyzantów 1, a także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Sprawiedliwości. http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/sady-powszechne
Zgłoszenia kandydatów na ławników należy składać w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bychawie ul. Partyzantów 1, w terminie do dnia 30 czerwca 2011r.

Czytaj więcej...

Do 30 czerwca 2011 r. będą przyjmowane zgłoszenia kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2012-2015

Zgodnie z informacją Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie Rada Miejska w Bychawie dokona wybory 1 ławnika na kadencję 2012-2015 dla Sądu Rejonowego Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku do orzekania w sprawach ze stosunków rodzinnych rozpoznawanych w IV Wydziale Rodzinnym i Nieletnich.

Zmianie ulegają przepisy dotyczące procedury naboru kandydatów na ławników sądowych na mocy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 109 poz. 627). Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw Nr 109, poz. 627 z dnia 30 maja 2011r. i wejdzie w życie 14 czerwca 2011r.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:
1) prezesi właściwych sądów;
2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
3) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru,
w terminie do 30 czerwca 2011r.
Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miejskiej po 30 czerwca 2011 r. a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada stwierdza w drodze uchwały.

Czytaj więcej...

Spotkanie w sprawie poprawy bezpieczeńsatwa

MIESZKAŃCY GMINY BYCHAWA
W dniu 7. 06. 2011 r. ( wtorek) o godz. 17.00 – sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22, odbędzie się spotkanie z władzami gminy oraz Policji, w sprawie współpracy, poprawy bezpieczeństwa

Czytaj więcej...

Ogłoszenie – konkurs ofert na zadanie publiczne

Burmistrz Bychawy
działając na podstawie art.11 ust.1 pkt 1 i ust.2  oraz art.13  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 ) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Bychawa o charakterze pożytku publicznego na rok 2011.

Czytaj więcej...

Szlachetna paczka

  • Co roku w całej Polsce kilkuset liderów organizuje projekt SZLACHETNA PACZKA. Każdy z nich zarządza zespołem wolontariuszy i niesie pomoc dla najbardziej potrzebujących w swojej okolicy. Angażując innych ludzi w mądrą pomoc, liderzy realnie zmieniają społeczność, w której żyją.
  • SZLACHETNA
Czytaj więcej...