Dobry Start (300+)

image_pdfimage_print

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie informuje, iż realizuje rządowy program „Dobry Start” (300+).

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

1) przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;

2) przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje także w przypadku:

1) ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;

2) ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie „Dobry Start” przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia.

Świadczenie „Dobry Start” nie przysługuje na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Dobry Start” będą przyjmowane od 1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od 1 lipca 2018 r. do 30 listopada 2018 r. Wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” oraz wypłata przysługujących środków następuje w terminie 2. miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata przysługujących środków następuje nie później niż do 30 września.

Obsługa wniosków będzie odbywała się w Dziale Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego oraz Świadczeń Wychowawczych Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie (pierwsze piętro) w godzinach od 7.15 do 15.15.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” wraz z załącznikami mogą być składane drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:

1) utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny;

2) banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi składania drogą elektroniczną wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Przyznanie świadczenia „Dobry Start” nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania świadczenia oraz rozstrzygnięcie w sprawie jego nienależnego pobrania wymagają wydania decyzji.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie będzie informował o przyznaniu świadczenia „Dobry Start” na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej – o ile zostanie on wskazany we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskaże powyższego adresu, będzie miał możliwość odebrania informacji o przyznaniu świadczenia w siedzibie OPS.