Dofinansowanie do zakupu podręczników

image_pdfimage_print

Rządowy program pomocy uczniom w 2012 roku – „Wyprawka szkolna”

Burmistrz Bychawy uprzejmie informuje, że w roku szkolnym 2012/2013 istnieje możliwość udzielenia pomocy uczniom uczęszczających do szkół z terenu Gminy Bychawa w formie dofinansowania zakupu podręczników.

  • w klasie I szkoły podstawowej (przy zachowaniu kryterium dochodowego w rodzinie ucznia tj. maksymalnie 504,00 zł netto na osobę),
  • w klasach II – IV szkoły podstawowej i klasie I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum (przy zachowaniu kryterium dochodowego w rodzinie ucznia tj. maksymalnie 351,00 zł netto na osobę),
  • a także dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej), posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i uczęszczających w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (bez względu na wysokość dochodu w rodzinie ucznia).

Pomoc może być udzielona również jeżeli dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe podane powyżej (z wyłączeniem uczniów klas I szkoły podstawowej) w przypadku, gdy w rodzinie ucznia występuje: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudność w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna. Pomoc, o której mowa powyżej przyznawana jest na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń i nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów.
Maksymalna wysokość dofinansowania:

  • 180 zł – dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej oraz niepełnosprawnych uczniów klas I – III szkoły podstawowej,
  • 210 zł – dla uczniów klas IV szkoły podstawowej oraz niepełnosprawnych uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej,
  • 325 zł – dla niepełnosprawnych uczniów gimnazjum,
  • 352 zł – dla uczniów klasy I szkół ponadgimnazjalnych i niepełnosprawnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych: w zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym, w klasach II – III liceum profilowanego, technikum,  w klasach II – III  uzupełniającego liceum ogólnokształcącego i klasach II – III technikum uzupełniającego.

Dofinansowanie zakupu podręczników jest udzielane na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych, złożony do dnia 31 sierpnia 2012 roku do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał od 1 września 2012 roku. Przy ubieganiu się o dofinansowanie należy wykazać dochody netto osiągnięte w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.
Szczegółowych informacji udzielają szkoły oraz wydział Oświaty, Spraw Społecznych i Organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Bychawie (kontakt telefoniczny: 81 5660 087 wew. 31).