Dofinansowanie na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2012 roku

Bychawa, 22 grudnia 2011 r.

 
OBWIESZCZENIE
 

o naborze wniosków o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2012 roku.

 

Urząd Miejski w Bychawie informuje o naborze wniosków o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2012 roku, w ramach projektu pt. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Obszar Priorytetowy: 2. Środowisko i Infrastruktura, Obszar tematyczny: „Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska”.

Termin przyjmowania wniosków w Urzędzie Miejskim w Bychawie upływa w dniu 13. 01. 2012 roku.

 

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 

osoby fizyczne, nie będące przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz.1447 z późn. zm), posiadające tytuł prawny do budynku lub działki na których znajdują się odpady zawierające azbest, do 100% kosztów.

wspólnoty mieszkaniowe, której członkowie posiadają tytuł prawny do budynku lub działki na których znajdują się wyroby zawierające azbest, w części w której członkami są osoby fizyczne, do 100% kosztów.

spółdzielnie mieszkaniowe, będące właścicielem obiektu na której znajdują się wyroby zawierające azbest lub działki, na której porzucono odpady zawierające azbest („dzikie wysypiska”), do 30 % kosztów.

Do dofinansowania kwalifikują się zadania polegające na: usunięciu wyrobów zawierających azbest, poprzez likwidację pokryć dachowych zawierających azbest oraz usunięciu odpadów zawierających azbest zgromadzonych na działkach gruntowych, przed wejściem w życie przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz.649 oraz z 2010 Nr 162 poz. 1089), lub usunięciu odpadów zawierających azbest porzuconych na tzw. „dzikich wysypiskach” pochodzących z pokryć dachowych, poprzez dofinansowanie kosztów demontażu, odbioru (załadunku, transportu, rozładunku) i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest.

Uwaga: Do dofinansowania nie kwalifikują się koszty związane z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

Wnioski oraz niezbędne załączniki dostępne są w Urzędzie Miejskim w Bychawie.

Osoby fizyczne wypełniają następujące załączniki: zał. Nr 3zał. Nr 2zał. Nr 8

Wspólnoty mieszkaniowe wypełniają następujące załączniki: zał. Nr 4zał. Nr 2zał. Nr 8.

Spółdzielnie mieszkaniowe wypełniają następujące załączniki: zał. Nr 6zał. Nr 2zał. Nr 8

Wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami prosimy składać w pokoju nr 7 Urzędu Miejskiego w Bychawie, ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa. Regulamin projektu „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania unieszkodliwiania”, dostępny jest na stronie internetowej: www.lubelskie.pl w zakładce Ekologia i ochrona środowiska/Gospodarka odpadami/Usuwanie wyrobów zawierających azbest http://www.lubelskie.pl/index.php?pid=1080

W razie braku środków finansowych wnioski do dofinansowania kwalifikowane będą według kryterium kolejności ich złożenia (decyduje data wpływu do Urzędu). Wnioski nie zrealizowane w roku 2012 będą mogły być dofinansowane w pierwszej kolejności w roku następnym.