Dziś najważniejsza w roku Sesja Rady Miejskiej w Bychawie – budżetowa!

image_pdfimage_print

Zapraszam na obrady XLIII sesji Rady Miejskiej w Bychawie, która odbędzie się w dniu 28 stycznia 2010r. o godz. 15.00 ( czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. M. J. Piłsudskiego 22.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad sesji.  
2. Przyjęcie protokołu z XLII sesji.
3. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
4. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.
5. Informacja przedstawiciela Zakładów Tłuszczowych w Bodaczowie na temat kontraktacji rzepaku.
6. Informacja na temat funkcjonowania GZB, komunikacji społecznej.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a)    zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla publicznych szkół działających na terenie gminy Bychawa prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,
b)    zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
c)    przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego Burmistrzowi Bychawy,
d)    uchwalenie budżetu gminy na 2010 rok.
e)    udzielenia przez gminę Bychawa pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu,
f)    udzielenia przez gminę Bychawa pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu,
g)    udzielenia przez gminę Bychawa pomocy finansowej Samorządowi Województwa Lubelskiego,
h)    udzielenia przez gminę Bychawa pomocy finansowej Samorządowi Województwa Lubelskiego,
i)    udzielenia przez gminę Bychawa pomocy finansowej Samorządowi Województwa Lubelskiego,
8. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
9. Sprawy bieżące.
10. Zakończenie obrad sesji.