EUROSTUDENT – stypendia dla studentów

image_pdfimage_print

Zarząd Województwa Lubelskiego zaprasza studentów mieszkających na terenach wiejskich oraz na obszarach zagrożonych marginalizacją województwa lubelskiego do składania wniosków o przyznanie stypendiów w ramach realizowanego przez Województwo Lubelskie projektu własnego „EUROSTUDENT-reaktywacja” w ramach 2 Priorytetu Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa.
Nabór wniosków:
od dnia 4 maja 2009 od godziny 7:30 do dnia 15 maja 2009 do godziny 15:00
Miejsce składania wniosków: Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin, (piętro I, pok. 128) osobiście, kurierem lub pocztą. W przypadku przekazania wniosku drogą pocztową o jego uwzględnieniu decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego. Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.


Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku o przyznanie stypendium (załącznik nr 2) w wersji papierowej i elektronicznej wraz z kompletem załączników:
a)zaświadczeniem z wyższej uczelni o wysokości średniej ocen ze wszystkich przedmiotów, kończących się egzaminem lub zaliczeniem ze stopniem, z zaliczonego semestru zimowego roku akademickiego 2008-2009 oraz poświadczające, iż dana osoba jest studentem/studentką (wzór minimalny – załącznik nr 2). Dopuszcza się inne rodzaje zaświadczeń pod warunkiem zawierania informacji ujętych we wzorze minimalnym.
b)kserokopią dokumentu potwierdzającego tożsamość studenta oraz miejsce zameldowania,
c)oświadczeniem o wysokości osiągniętego dochodu na osobę w rodzinie studenta w roku 2007 (załącznik nr 4)
d)oświadczeniem PIT 2C (załącznik nr 5)
e)orzeczeniem o niepełnosprawności lub o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne.
f)dowolnym dokumentem potwierdzającym prawidłowość wskazanego konta.
Załącznik 1Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach Działania 2.2 ZPORR w roku akademickim 2008/2009 z mocą obowiązującą od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego
Załącznik 2 – Wniosek o przyznanie stypendium
Załącznik 3 – Zaświadczenie z uczelni
Załącznik 4 – Oświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu na osobę w rodzinie studenta
Załącznik 5 – PIT 2 C
załącznik 6 – Wzór ogłoszenia
załącznik 7 – Uchwała Nr XXXI/540/09 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 27 kwietnia 2009r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie,w Departamencie Kultury, Edukacji i Sportu, ul. Lubomelska 1-3, pok. 607 (VI piętro) i 316 (III piętro) lub pod numerem telefonu (0 81) 44 16 772 oraz (081) 44 16 716.

W celu sprawnego przepływu informacji pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a potencjalnym stypendystą prosimy o wpisywanie aktualnego adresu poczty elektronicznej.

Dokładne wypełnienie złożonych dokumentów oraz ich kompletność przyczyni się do usprawnienia procesu weryfikacji wniosków i przyspieszy wypłatę stypendiów.

załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3
załącznik 4
załącznik 5
załącznik 6
załącznik 7
Departament Kultury, Edukacji i Sportu

źródło: http://www.lubelskie.pl/um/szczegol.php?&idn=6381