Głosowanie na projekt w ramach budżetu obywatelskiego w Bychawie do 30 września 2021 r. – masz więcej niż 16 lat? zdecyduj na co zostanie wydane 100 tys. złotych

Lista projektów w ramach budżetu obywatelskiego w Gminie Bychawa poddana pod głosowanie przez mieszkańców miasta Bychawa.

1. „TOR MINI PUMPTRACK” – lokalizacja w głębi parku przy ul. 11 Listopada w Bychawie. To innowacyjny tor z przeszkodami przeznaczony do zbiorowej rekreacji – bezpiecznej jazdy na rowerze, rolkach, deskorolkach, langboardach i hulajnogach. Utworzone miejsca zabaw będzie dedykowane dzieciom, młodzieży i dorosłym z Bychawy i okolic. Szacunkowy koszt przedsięwzięcia – 100.000,00 zł.

2. „REMONT DROGI OSIEDLOWEJ ZA BLOKIEM OD NR 16 DO NR 26 PRZY UL. PARTYZANTÓW W BYCHAWIE”- projekt zakłada remont ponad 60 letniej drogi osiedlowej w pobliżu szkoły podstawowej i marketu Biedronka. Remont odcinka drogi wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym i estetykę osiedla. Przewidywany koszt realizacji zadania – 100.000,00 zł.

3. „SPORTOWA BYCHAWA – PROFESJONALNA SIŁOWNIA Z ZEWNĘTRZNYMI ATLASAMI TRENINGOWYMI I REGULACJĄ OBCIĄŻENIA”- lokalizacja na działce nr 949/11, przy ul. Partyzantów w Bychawie. Projekt ma na celu utworzenie siłowni z zewnętrznymi atlasami treningowymi i regulacją obciążenia od 2,50 kg do 230,00 kg. Będzie to miejsce do bezpłatnego, całodobowego i aktywnego spędzania czasu na otwartej przestrzeni, w tym także dla osób niepełnosprawnych. Przewidywany koszt zadania – 100.000,00 zł.

4. „REMONT NAWIERZCHNI DROGI WEWNĄTRZOSIEDLOWEJ NA OSIEDLU PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO WZDŁUŻ BUDYNKU NR 65B Z ZAMONTOWANIEM 2 SZT. SPOWALNIACZY DLA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO” – Projekt zakłada remont zniszczonej drogi wewnątrzosiedlowej wzdłuż bloku nr 65b, z wymianą krawężników i zamontowaniem 2 spowalniaczy. Zadanie to ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego dla użytkowników ogólnodostępnej drogi oraz estetyki osiedla. Droga osiedlowa jest drogą dojazdową min. do instytucji KRUS, sklepów i przychodni lekarskiej. Przewidywany koszt projektu – 42.500,00 zł.

5.„PRZYJAZNY PARK MIEJSKI W BYCHAWIE – FUNKCJONALNE CAŁODOBOWE SANITARIATY ORAZ STOP BUDOWIE PTASICH GNIAZD”. Lokalizacja w parku miejskim przy ul. Piłsudskiego. Projekt zakłada poprawę funkcjonalności szaletu miejskiego, poprzez jego remont (przebudowa kanalizacji i instalacja sanitariatów typu „tureckiego”) oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto projekt przewiduje skrócenie koron drzew w celu uniemożliwienia, bądź ograniczenia budowy ptasich gniazd. Przewidywany koszt projektu – 100.000,00 zł.


Zasady głosowania nad projektami budżetu obywatelskiego

1. Głosować mogą mieszkańcy miasta Bychawa (Osiedla Nr 1 i Osiedla Nr 2) stale zamieszkali na terenie miasta, którzy w dniu rozpoczęcia konsultacji tj. 1.09.2021 r. ukończyli 16 lat.

2. Głos można oddać za pomocą karty do głosowania, określonej według wzoru w załączniku Nr 3 uchwały Nr XI/81/2019 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Gminy Bychawa.

3. Głosowanie odbywa się w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bychawie, ul. Partyzantów 1, poprzez włożenie do urny wypełnionej karty do głosowania lub poprzez wypełnienie interaktywnej karty do głosowania na stronie internetowej Gminy Bychawa: www.bychawa.pl za pomocą profilu zaufanego e-PUAP (instrukcja przesłania głosu stanowi załącznik do niniejszej informacji).

4. Mieszkaniec może głosować tylko jeden raz oddając swój głos na jednej karcie do głosowania i tylko na jeden projekt.

5. Jeżeli mieszkaniec wziął udział w głosowaniu kilkakrotnie, wszystkie oddane przez niego głosy są nieważne.

6. Głos oddany po terminie jest nieważny.

7. Na końcowy wynik głosowania składają się jedynie głosy ważne.

8. Na podstawie wyników głosowania Komisja sporządza listę z ilością oddanych głosów na poszczególne projekty, która podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Bychawy.

9. Informacja o wynikach głosowania oraz lista projektów zakwalifikowanych do realizacji podawana będzie do publicznej wiadomości.

Informacja dotycząca realizacji projektów z budżetu obywatelskiego

1. Do realizacji mogą zostać skierowane projekty, które uzyskały w głosowaniu kolejno największą liczbę głosów, do wyczerpania kwoty przewidzianej na realizację budżetu obywatelskiego.

2. W przypadku, gdy pozostające środki są niewystarczające na realizację kolejnego projektu, nie jest on realizowany. Realizowany będzie kolejny projekt z listy, którego koszt nie przekracza puli pozostającej do wykorzystania środków.

3. W przypadku, gdy kilka projektów uzyskało tą samą liczbę głosów, a pozostała kwota przeznaczona na budżet obywatelski uniemożliwia realizację wszystkich, za przyjęty do realizacji uznaje się projekt wyłoniony w drodze głosowania mającego miejsce na posiedzeniu Komisji.

4. Czas realizacji projektu – rok 2022, realizacja projektu musi zamknąć się w ramach roku budżetowego.

Głosowanie nad projektami budżetu obywatelskiego trwa od 1 września do dnia 30 września 2021 r.

załączniki:


KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Bychawa

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informuję, że
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Bychawy z siedzibą w Bychawie, 23-100 Bychawa, ul. Partyzantów1, tel. 815660004, e-mail: um@bychawa.pl
2) Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można kontaktować się poprzez adres e-mail: iod@bychawa.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby lub podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4) Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w celu realizacji procedury przeprowadzenia zadań z zakresu budżetu obywatelskiego Gminy Bychawa, wynikających z art. 5a ust. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, uchwały Nr XI/81/2019Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Gminy Bychawa oraz art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych .
6) Zgodnie z Rozporządzeniem RODO przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do Pani/Pana danych osobowych, możliwości ich sprostowania/ poprawiania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia.
7) Zgodnie z Rozporządzeniem RODO przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego Rozporządzenia RODO. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-192 Warszawa.
8) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane oraz nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.
9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla uczestnictwa w procedurze realizacji budżetu obywatelskiego.