Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – listopad 2017

22 listopada 2017 r. (środa) godz. 13.00 posiedzenie Komisji do spraw oświaty

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych.
2. Sprawy bieżące.

22 listopada 2017 r. (środa) godz. 14.00 posiedzenie Komisji do spraw komunalnych i mieszkaniowych

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Bychawa,
b) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bychawa,
c) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2. Ocena realizacji usług komunalnych.
3. Sprawy bieżące.

23 listopada 2017 r. (czwartek) godz. 12.30 posiedzenie Komisji do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
2. Informacji na temat funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie.
3. Informacji na temat funkcjonowania Bychawskiego Centrum Kultury.
4. Sprawy bieżące.

23 listopada 2017 r. (czwartek) godz. 13.30 posiedzenie Komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Ocena realizacji inwestycji gminnych.
2. Sprawy bieżące

23 listopada 2017 r. (czwartek) godz. 14.00 posiedzenie Komisji do spraw budżetu i finansów

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwały w sprawach:
a) zmian wieloletniej prognozy finansowej,
b) zmian w uchwale budżetowej na rok 2017.
2. Prezentacja projektu budżetu gminy na 2018 rok.
3. Sprawy bieżące.