Harmonogram posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Bychawie, 26-28 czerwca 2012

26 czerwca 2012r. (wtorek) godz. 14.00 posiedzenie Komisji do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014.
b) wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie na podmiot organizujący pracę z rodziną,
3. Sprawy bieżące.

28 czerwca 2012r. (czwartek) godz. 13.00 posiedzenie Komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Wola Gałęzowska gm. Bychawa w trybie bezprzetargowym na rzecz kościoła na cele działalności sakralnej oraz udzielenia bonifikaty od ustalonej ceny,
b) przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bychawa dla miejscowości Skawinek.
2. Stan przygotowań inwestycji gminnych.
3. Sprawy bieżące.

28 czerwca 2012r. (czwartek) godz. 14.00 posiedzenie Komisji do spraw budżetu i finansów
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) zmian w uchwale budżetowej na rok 2012,
b) udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu w roku 2013.
2. Sprawy bieżące.

28 czerwca 2012r. (czwartek) godz. 14.00 posiedzenie Komisji do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej (sala ślubów)
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy i Miasta Bychawa w sprawie herbu Gminy Bychawa.
2. Sprawy bieżące.

28 czerwca 2012r. (czwartek) godz. 14.30 posiedzenie Komisji do spraw oświaty
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolu, szkołach podstawowych, gimnazjum oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów.
2. Sprawy bieżące.