Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie

image_pdfimage_print

23 kwietnia 2013r. (wtorek)  godz.  1300
posiedzenie Komisji do spraw komunikacji społecznej,
promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej
Proponowany porządek posiedzenia:
1.   Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a)   nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Bychawa”
b)  nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Bychawa”
c)   nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Bychawa”
d)  nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Bychawa”
e)   nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Bychawa”.
2.   Sprawozdanie  z  realizacji  rocznego  programu  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi
i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego za rok 2012.
3.   Sprawy bieżące.
23  kwietnia  2013r.  (wtorek)    godz.    800 posiedzenie  Komisji  do  spraw  pomocy  społecznej,
bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy
Proponowany porządek posiedzenia:
1.   Funkcjonowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Bychawa.
2.   Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania
i   odpłatności   za   usługi   opiekuńcze   i   specjalistyczne   usługi   opiekuńcze,   z   wyłączeniem
specjalistycznych    usług    opiekuńczych    dla    osób    z    zaburzeniami    psychicznymi,    oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu
ich pobierania,
3.   Sprawy bieżące.
24   kwietnia 2013r. (środa) godz. 1400 posiedzenie Komisji do oświaty
1.   Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  określenia  zasad  udzielania  i  rozmiaru  zniżek
tygodniowego   obowiązkowego   wymiaru   godzin   zajęć   nauczycielom,   którym   powierzono
stanowiska  kierownicze  w  przedszkolu,  szkołach  podstawowych,  gimnazjum  oraz  określenia
tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  nauczycieli  realizujących  w  ramach
stosunku  pracy  obowiązki  określone  dla  stanowisk  o  różnym  tygodniowym  obowiązkowym
wymiarze godzin oraz pedagoga, psychologa, logopedy.
2.   Sprawy bieżące.
25 kwietnia 2013r. (czwartek)  godz.  1330
posiedzenie Komisji do spraw inwestycyjnych,
rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia
Proponowany porządek posiedzenia:
1.   Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a)   wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości,
b)  wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości,
c)   wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  nieruchomości  niezabudowanej,  położonej  w  miejscowości
Bychawka Druga- Kolonia, Gmina Bychawa,

d)  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  nieruchomości  niezabudowanej,  położonej  w  miejscowości
Bychawka Druga- Kolonia, Gmina Bychawa,
e)   wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  nieruchomości  zabudowanej,  położonej  w  miejscowości
Gałęzów Kolonia Druga, Gmina Bychawa,
f)   wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  nieruchomości  niezabudowanej,  położonej  w  miejscowości
Bychawa, Gmina Bychawa.
2.   Sprawy bieżące.
25 kwietnia 2013r. (czwartek) godz. 1400 posiedzenie Komisji do spraw budżetu i finansów
Proponowany porządek posiedzenia:
1.   Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a)    zmian w uchwale budżetowej na rok 2013,
b)  udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy finansowe Powiatowi Lubelskiemu.
2.   Sprawy bieżące.