Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – czerwiec 2015

24 czerwca 2015 r. (środa) godz. 13.00 posiedzenie Komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości.
4. Stan przygotowania inwestycji gminnych.
5. Sprawy bieżące.

 

25 czerwca 2015 r. (czwartek) godz. 13.00 posiedzenie Komisji do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Krzczonów oraz z Gminą Wysokie w zakresie objęcia mieszkańców Gminy Krzczonów i Gminy Wysokie opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Bychawie.
2. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.
3. Sprawy bieżące.

 

25 czerwca 2015 r. (czwartek ) godz. 14.00 posiedzenie Komisji do spraw budżetu i finansów
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) zmian w uchwale budżetowej na rok 2015.
b) udzielenia przez gminę Bychawa pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu
2. Sprawy bieżące.

25 czerwca 2015 r. (czwartek) godz. 14.45 posiedzenie Komisji do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały.
2. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Szacoń