Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – czerwiec 2016

image_pdfimage_print

27 czerwca 2016 r. (poniedziałek)  godz.  1300  posiedzenie Komisji do spraw  oświaty   

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Analiza arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola.
 2. Zapoznanie z wynikami kontroli przeprowadzonej w Gimnazjum Nr 1 im. Obrońców   Ojczyzny.
 3. Sprawy bieżące.

 

27 czerwca 2016 r. (poniedziałek)  godz.  1400  posiedzenie Komisji do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy

Proponowany porządek posiedzenia:

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 rok.

Sprawy bieżące.

 

28 czerwca 2016 r. (wtorek)  godz.  12.00  posiedzenie Komisji do spraw komunalnych  i mieszkaniowych

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

 • uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bychawa,
 • określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

2. Sprawy bieżące.

 

28 czerwca 2016 r. (wtorek)  godz.  1300  posiedzenie Komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Stan przygotowań inwestycji gminnych.

2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

 • 1a)      w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości od osoby fizycznej na rzecz gminy Bychawa,
 • 1b)      w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym części nieruchomości niezabudowanej położonej w Bychawie, gmina Bychawa,
 • 1c)      w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
 • 1d)     w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
 • 1e)      w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu,
 • 1f)       w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako: działka nr 413/5 położona w Bychawie przy ul. Piłsudskiego, działka nr 414 położona   w Bychawie przy ul. Rynek, działka nr 651 położona w Bychawie – ul Polna oraz działka nr 657/2 położona w Bychawie przy ul Polnej, obrębie nr 1 – Bychawa Miasto,
 • 1g)      w sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomości położonych w Bychawie przy ul. Budnego oznaczonych ewidencji gruntów jako działki numer: 36/3 i 36/5 położonych w obrębie nr 1 – Bychawa Miasto.

 3. Sprawy bieżące.

 

28 czerwca 2016 r. (wtorek)  godz.  1400  posiedzenie Komisji do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej

Proponowany porządek posiedzenia:

1.      Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015.

2.      Sprawy bieżące.

 

28 czerwca 2016 r. (wtorek) godz. 1430  posiedzenie Komisji do spraw budżetu i finansów

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

 • 1a)      zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
 • 1b)      zmian w uchwale budżetowej na rok 2016,
 • 1c)      udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Lubelskiego.

2.      Sprawy bieżące.

 

                                                                                       

                                                                                                    Przewodniczący Rady

                                                                                                        Grzegorz Szacoń