Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – czerwiec 2017

7 czerwca 2018 r. (czwartek) godz. 11.30 posiedzenie Komisji do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
a) zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu w Lublinie.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Sprawy bieżące.

7 czerwca 2018 r. (czwartek) godz. 12.00 posiedzenie Komisji do spraw oświaty
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Bychawa,
b) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Sprawy bieżące.

7 czerwca 2018 r. (czwartek) godz. 12.30 posiedzenie Komisji do spraw komunalnych i mieszkaniowych
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
a) ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Sprawy bieżące

7 czerwca 2018 r. (czwartek) godz. 13.00 posiedzenie Komisji do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy.
1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Sprawy bieżące.

7 czerwca 2018 r. (czwartek) godz. 13.30 posiedzenie Komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości.
b) obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 59, 264 i 390 położone w miejscowości Wola Gałęzowska – w obrębie – nr 30 – Wola Gałęzowska oraz nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 394 położona w miejscowości Gałęzów – Kolonia Druga – w obrębie – nr 8 Gałęzów – Kolonia Druga,
2. Stan przygotowań inwestycji gminnych.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
4. Sprawy bieżące

7 czerwca 2018 r. (czwartek) godz. 14.30 posiedzenie Komisji do spraw budżetu i finansów
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) zmian wieloletniej prognozy finansowej,
b) zmian w uchwale budżetowej na rok 2018.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Sprawy bieżące.