Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – czerwiec 2021

image_pdfimage_print

Komisja do spraw skarg, wniosków i petycji – 30 czerwca 2021 r. (środa) godz. 8.00
Porządek posiedzenia:

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podjęcia działań w celu zaniechania sprzedaży działek stanowiących własność gminy Bychawa w celu powstania spalarni odpadów.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej,
Komisja do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy,
Komisja do spraw oświaty – 30 czerwca 2021 r. (środa) godz. 9.00

Porządek posiedzenia:

 1. Rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy Bychawa za 2020 rok.
 2. Sprawozdanie z pracy komisji za I półrocze 2021 r.
 3. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 5. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw inwestycji, rolnictwa, mienia i gospodarki komunalnej – 30 czerwca 2021 r. (środa) godz. 10.00
Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości,
  b) w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1507, położonej przy ul. Stanisława Wyspiańskiego w Bychawie,
  c) uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości niezabudowanej położonej w Bychawie przy ul. Budnego,
  d) uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Bychawie przy ul. Antoniego Budnego w Bychawie, gmina Bychawa,
  e) uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Pileckiego w Bychawie, gmina Bychawa.
 2. Rozpatrzenia Raportu o Stanie Gminy Bychawa za 2020 rok.
 3. Sprawozdanie z pracy komisji za I półrocze 2021 r.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 5. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw budżetu i finansów – 30 czerwca 2021 r. (środa) godz. 11.30
Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawach:
  a) w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Bychawa dla rodzinnych ogrodów działkowych”,
  b) zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
  c) w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Bychawa za pierwsze półrocze, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Bychawa oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury,
  d) zmian w uchwale budżetowej na rok 2020.
 2. Rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy Bychawa za 2020 rok.
 3. Sprawozdanie z pracy komisji za I półrocze 2021 r.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 5. Sprawy bieżące.