Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – czerwiec 2022

Komisja do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy – 29 czerwca 2022 r. (środa) godz. 10.30
Porządek posiedzenia:

 1. Rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy Bychawa za 2021 rok.
 2. Sprawozdanie z pracy komisji za I półrocze 2022 r.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw oświaty – 29 czerwca 2022 r. (środa) godz. 11.00
Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
  a) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dyrektorom i wicedyrektorom szkół oraz nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkole oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych.
 2. Rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy Bychawa za 2021 rok.
 3. Sprawozdanie z pracy komisji za I półrocze 2022 r.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 5. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej – 29 czerwca 2022 r. (środa) godz. 12.00
Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  a) nadania nazw parkom położonym na terenie miasta Bychawy,
  b) uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bychawie, powołania tej Rady i nadania jej statutu.
 2. Rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy Bychawa za 2021 rok.
 3. Sprawozdanie z pracy komisji za I półrocze 2022 r.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 5. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw inwestycji, rolnictwa, mienia i gospodarki komunalnej – 29 czerwca 2022 r. (środa) godz. 13.00
Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości (ul. K. Koźmiana),
  b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości (ul. Batalionów Chłopskich),
  c) wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu części nieruchomości,
  d) obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 612/12 położona w Bychawie przy ul. Władysława Reymonta,
  e) przyjęcia przez Gminę Bychawa prowadzenia zadania zarządzania publiczną drogą powiatową Nr 2284L Bychawa (ul. Mickiewicza) – Olszowiec – Piotrków-Kolonia od km 0+000 do km 3+651 i Nr 2285L Olszowiec – Romanów- Piotrków-Kolonia od km 0+000 do km 2+302 na terenie Gminy Bychawa.
 2. Rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy Bychawa za 2021 rok.
 3. Sprawozdanie z pracy komisji za I półrocze 2022 r.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 5. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw budżetu i finansów – 29 czerwca 2022 r. (środa) godz. 14.00
Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  a) udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu,
  b) zmian wieloletniej prognozy finansowej,
  c) zmian w uchwale budżetowej na rok 2021,
  d) udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy finansowej oraz rzeczowej Województwu Lubelskiemu,
  e) udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu.
 2. Rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy Bychawa za 2021 rok.
 3. Sprawozdanie z pracy komisji za I półrocze 2022 r.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 5. Sprawy bieżące.