Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – grudzień 2018

27 grudnia 2018 r. (czwartek) godz. 8.00 posiedzenie Komisji do spraw inwestycji, rolnictwa, mienia i gospodarki komunalnej
Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Ocena realizacji usług komunalnych.
 2. Ocena realizacji inwestycji gminnych.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  a) obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 459 położona w miejscowości Wincentówek – w obrębie nr 27 – Wincentówek, nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 159/4, 159/5 i 240 położonych w miejscowości Kosarzew Dolny-Kolonia – w obrębie nr 11 – Kosarzew Dolny-Kolonia gmina Bychawa oraz nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr ew. 1470 i 2598 położone w miejscowości Bychawa – w obrębie nr 1 – Bychawa Miasto,
  b) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Bychawa,
  c) wyznaczenia przedstawiciela Gminy Bychawa do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin „PROEKOB” z siedzibą w Bełżycach.
 4. Sprawy bieżące

27 grudnia 2018 r. (czwartek) godz. 11.30 posiedzenie Komisji do spraw oświaty
Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwały w sprawie:
  a) zmiany Uchwały Nr XXXVII/254/2018 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 3. Sprawy bieżące.

27 grudnia 2018 r. (czwartek) godz. 13.30 posiedzenie Komisji do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej
Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Informacja na temat funkcjonowania Bychawskiego Centrum Kultury.
 2. Informacja na temat funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Sprawy bieżące.

27 grudnia 2018 r. (czwartek) godz. 14.30 posiedzenie Komisji do spraw budżetu i finansów
Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Prezentacja projektu budżetu gminy na 2019 rok.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  a) diet i zwrotu kosztów podróży dla radnych Rady Miejskiej w Bychawie,
  a) zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Sprawy bieżące.