Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – grudzień 2021

image_pdfimage_print


Wspólne posiedzenie komisji do spraw:

 • komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej
 • oświaty
 • inwestycji, rolnictwa, mienia i gospodarki komunalnej
 • pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy
 • budżetu i finansów
  29 grudnia 2021 r. (środa) godz. 12.30
  Porządek posiedzenia:
 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
  a) przystąpienia do opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Bychawa na lata 2022-2030” oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania strategii, w tym trybu konsultacji”.
 2. Sprawozdania z prac komisji za II półrocze 2021 r.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.
 4. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy – 29 grudnia 2021 r. (środa) godz. 13.45 (pokój przy sali konferencyjnej)
Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
  a) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.
 2. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw budżetu i finansów – 29 grudnia 2021 r. (środa) godz. 13.45
Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  a) uchwalenia wielkości i terminu wnoszenia składki członkowskiej do Celowego Związku Gmin „PROEKOB” z siedzibą w Bełżycach na rok 2022,
  b) wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  c) zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
  d) pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  e) zmian wieloletniej prognozy finansowej,
  f) zmian w uchwale budżetowej na rok 2021.
 2. Sprawy bieżące.