Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – kwiecień 2014

23 kwietnia 2014r. (środa) godz. 8.00 posiedzenie Komisji do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Funkcjonowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Bychawa.
  2. Sprawy bieżące.

 

23 kwietnia 2014r. (środa) godz. 9.00 posiedzenie Komisji do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.
  2. Sprawy bieżące.

 

23 kwietnia 2014r. (środa) godz. 14.00 posiedzenie Komisji do spraw oświaty
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

a) utworzenia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży,

b) określenia szczegółowych warunków udzielania stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży.

2. Sprawy bieżące.

 

24 kwietnia 2014r. (czwartek) godz. 12.30 posiedzenie Komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza stanu dróg gminnych.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

a) przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bychawa,
b) przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa.

3. Sprawy bieżące.

 

24 kwietnia 2014r. (czwartek) godz. 14.00 posiedzenie Komisji do spraw budżetu i finansów
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014.
2. Sprawy bieżące.