Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – listopad 2013

image_pdfimage_print
25 listopada 2013r. (poniedziałek) godz. 14.00 posiedzenie Komisji do spraw komunalnych i mieszkaniowych
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Bychawa,
b) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bychawa,
c) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2. Ocena realizacji usług komunalnych.
3. Sprawy bieżące.
 
27 listopada 2013r. (środa) godz. 12.30 posiedzenie Komisji do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowejProponowany porządek posiedzenia:
1. Informacja na temat funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie.
2. Informacja na temat funkcjonowania Bychawskiego Centrum Kultury.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.
4. Funkcjonowanie i dalsza współpraca z BLKS Granit.
5. Sprawy bieżące.

 

27 listopada 2013r. (środa) godz. 14.00 posiedzenie Komisji do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2014.
2. Sprawy bieżące.

 

28 listopada 2013r. (czwartek) godz. 13.00 posiedzenie Komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości.
2. Ocena realizacji inwestycji gminnych.
3. Sprawy bieżące.

 

28 listopada 2013r. (czwartek) godz. 14.00 posiedzenie Komisji do spraw budżetu i finansów
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013.
2. Sprawy bieżące.