Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – listopad 2015

Zapraszamy na posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Bychawie, które odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22 zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

17 listopada 2015 r. (wtorek) godz. 11.30 posiedzenie Komisji do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.
2. Informacja na temat funkcjonowania Bychawskiego Centrum Kultury.
3. Informacja na temat funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie.
4. Współpraca z gminą partnerską.
5. Sprawy bieżące.

 

17 listopada 2015 r. (wtorek) godz. 13.00 posiedzenie Komisji do spraw oświaty Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, publicznych szkół, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie gminy Bychawa prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
2. Sprawy bieżące.

 

17 listopada 2015 r. (wtorek) godz. 13.40 posiedzenie Komisji do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Stan bezpieczeństwa na terenie gminy Bychawa.
2. Sprawy bieżące.

 

17 listopada 2015 r. (wtorek) godz. 14.20 posiedzenie Komisji do spraw komunalnych i mieszkaniowych
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bychawa
2. Sprawy bieżące.

 

19 listopada 2015 r. (czwartek) godz. 13.00 posiedzenie Komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości położonej w Bychawie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 1038 położonej w obrębie nr 1 – Bychawa Miasto.
2. Ocena realizacji inwestycji gminnych.
3. Sprawy bieżące.

 

19 listopada 2015 r. (czwartek) godz. 13.30 posiedzenie Komisji do spraw budżetu i finansów
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa,
b) wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego na terenie Gminy Bychawa,
c) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Bychawa na 2016 rok,
d) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Bychawa,
e) określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
f) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Bychawa,
g) zmian w uchwale budżetowej na rok 2015.
2. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Rady
Grzegorz Szacoń