Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – listopad 2016

 

24 listopada 2016 r. (czwartek)  godz. 1030 posiedzenie Komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia

Proponowany porządek posiedzenia:

1.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

a)wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości,

b)wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Bychawka Druga – Kolonia, gmina Bychawa,

c)wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Bychawka Druga – Kolonia, gmina Bychawa.

2. Ocena realizacji inwestycji gminnych.

3. Sprawy bieżące.

 

24 listopada 2016 r. (czwartek)  godz.  1130  posiedzenie Komisji do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi  i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

2. Informacja na temat funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie.

3. Informacja na temat funkcjonowania Bychawskiego Centrum Kultury.

4. Sprawy bieżące.

 

24 listopada 2016 r. (czwartek)  godz.  1215  posiedzenie Komisji do spraw komunalnych     i mieszkaniowych

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Bychawa.

2. Ocena realizacji usług komunalnych.

3. Sprawy bieżące

 

24 listopada  2016 r. (czwartek) godz. 1300  posiedzenie Komisji do spraw oświaty

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu  udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania   i wykorzystania.

2. Sprawy bieżące.

 

24 listopada  2016 r. (czwartek) godz. 1330  posiedzenie Komisji do spraw budżetu  i finansów

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016.

2. Prezentacja  projektu budżetu gminy na rok 2017.

3. Sprawy bieżące.