Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – luty 2020

Komisja do spraw oświaty – 25 lutego 2020 r. (wtorek) godz. 10.00
Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
  a) nadania imienia Szkole Podstawowej w Bychawie.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy – 26 lutego 2020 r. (środa) godz. 10.45
Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
  a) wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Bychawa umowy o partnerstwie w zakresie przygotowania i realizacji projektu pn. „Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Gminie Bychawa” w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne. Działania 11.2 Usługi Społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej – 26 lutego 2020 r. (środa) godz. 11.15
Porządek posiedzenia:

 1. Informacja na temat funkcjonowania GZB, komunikacji społecznej.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw inwestycji, rolnictwa, mienia i gospodarki komunalnej – 26 lutego 2020 r. (środa) godz. 11.45
Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
  b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości,
  c) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości,
  d) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego „Mój Rynek” położonego w Bychawie przy ul. Lubelskiej,
  e) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bychawa w 2020 roku.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw budżetu i finansów – 26 lutego 2020 r. (środa) godz. 12.30
Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  a) zmian w uchwale budżetowej na rok 2020,
  b) udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawy bieżące.