Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – maj 2014

28 maja 2014 r. (środa) godz. 14.00 posiedzenie Komisji do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2. Sprawy bieżące.

 

29 maja 2014 r. (czwartek) godz. 13.00 posiedzenie Komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Bychawy.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości na okres powyżej 3 lat oraz na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umowy najmu,
b) obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości położonych w Bychawie: przy ul. Podwale- oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 144, 1479 i 1489 położonych w obrębie nr 1- Bychawa Miasto,
c) zmieniającej uchwałę w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości położonej w Bychawie: przy ul. Zadębie- oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr: 1422 położonej w obrębie nr 1- Bychawa Miasto.
3. Sprawy bieżące.

 

29 maja 2014 r. (czwartek) godz. 14.00 posiedzenie Komisji do spraw budżetu i finansów 

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego na terenie Gminy Bychawa,
b) zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Bychawa,
c) zmian w uchwale budżetowej na rok 2014.
2. Sprawy bieżące.